1 izvēlēta
LR Izgl��t��bas un zin��tnes ministrija