1 izvēlēta
R��gas domes Pa��vald��bas ie����mumu p��rvalde