Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors/-e
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors/-e
Bauskas novada pašvaldība
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors/-e

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors/-eBauskas novada pašvaldība

“Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900035851, izsludina konkursu uz Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora amatu.

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora amatam pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas izglītības, profesionālās pieredzes un kompetences prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • profesionālā darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  o vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā publiskās pārvaldes
  institūcijas vadošā amatā (t.sk., pašvaldības domes priekšsēdētāja vai vietnieka amatā,
  pašvaldības izpilddirektora vai vietnieka amatā), vadītāja vietnieka vai lielas
  struktūrvienības vadītāja amatā;
  o vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā iestādes (t.sk.,
  struktūrvienības) vadītāja, vadītāja vietnieka amatā;
  o vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā kapitālsabiedrības
  valdes vai padomes locekļa amatā.
 • pieredze cilvēkresursu vadīšanā (pakļautībā vismaz 50 cilvēki), budžeta plānošanas un izpildes kontrolē, projektu sagatavošanas un ieviešanas vadīšanā; 
 • vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldības darbības principiem; ar pašvaldības darbību saistīto tiesību aktu pārzināšana; zināšanas par lietvedības jautājumiem (dokumentu noformēšana un plūsma);
 • labas prezentācijas prasmes, prasme publiski paust savu un pašvaldības viedokli; 
 • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes (t.sk., rakstiskā, telefoniskā, saziņā); 
 • prasme izmantot teorētiskās zināšanas un koordinēt dažādu institūciju sadarbību; 
 • spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu, deleģēt uzdevumus; 
 • nevainojama reputācija; 
 • pieredze darbā ar datoru (MS Office programmas) un interneta pārlūkiem; 
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt un atbildēt par pašvaldības darbu, doto uzdevumu izpildi, nodrošināt darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; 
 • organizēt domes lēmumu, domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu, domes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi; 
 • domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskos, iepirkumu u.c. līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām un parakstīt ar līgumu izpildi saistītos dokumentus; 
 • organizēt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu un iesniegt tos apstiprināšanai domei; 
 • dot rīkojumus pašvaldības izpilddirektora vietniekam, iestāžu vadītājiem, kontrolēt pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, iesniegt domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu; 
 • sagatavot priekšlikumus domei par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; 
 • nodrošināt pašvaldības finanšu, personāla un citu resursu lietderīgu izmantošanu;
 • veikt citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • pretendenta attīstības redzējums par efektīvas izpildvaras izveidi Bauskas novadā.

Pretendents noformē atbildes datorrakstā tā, lai to apjoms nepārsniedz 4000 rakstu zīmes (ar atstarpēm). Burtu lielums ir 12 punkti, ieteicamais fonts – Times New Roman, rindstarpa – 1,25. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm – no augšas un apakšas; 

 • dzīves apraksts (Curriculum Vitae);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskatama par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pretendenti pieteikumu, norādot “Konkursam uz pašvaldības izpilddirektora amatu”, var iesniegt:

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu – Bauskas novada pašvaldībai, adresē: Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) – Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Uzvaras ielā 1, Bauskā (darba laikā);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai piesakoties CV- Online, sadaļā ‘’Pieteikties’’!
 • Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pieteikuma iesūtīšana līdz 2021.gada 09.augustam (ieskaitot) plkst. 15.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Informācijai: atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora atlīdzību veido darba samaksa (mēnešalga) līdz 2441 euro (bruto), sociālās garantijas un atvaļinājumi.

Konkursa nolikums atrodas Bauskas novada pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā vai papīra formātā Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā.”

Līdzīgas vakances

MĀRKETINGA MENEDŽERIS/-E (Baltijas valstis)
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 2000 – 2850
Beigu termiņš: 30.09.2021
Risku un kvalitātes vadības daļas vadītājs/a
Pasažieru vilciens AS
Rīga
€ 2200 – 2200
Beigu termiņš: 01.10.2021
JURISKONSULTS/-E
Rīgas satiksme RP SIA
Rīga
€ 1650 – 1719
Beigu termiņš: 02.10.2021