693
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadošais eksperts/projektu vadītājs (ierēdņa amats)
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadošais eksperts/projektu vadītājs (ierēdņa amats)
LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadošais eksperts/projektu vadītājs (ierēdņa amats)

Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadošais eksperts/projektu vadītājs (ierēdņa amats)LR Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ. Nr. 90000022399)
izsludina atklātu konkursu uz
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadošā vecākā eksperta – projektu vadītāja
vienu ierēdņa amata vietu (uz noteiktu laiku līdz 2023.gada 29.decembrim)

Amata mērķis:
Nodrošināt Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu “Dalība starptautiskajos izglītības pētījumos” un “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” vadību, aktivitāšu plānošanu un organizēt projekta aktivitāšu īstenošanu, tai skaitā nodrošinot sadarbības veidošanu projektu sadarbības partneriem un citām Latvijas un ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām projektu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai.

Galvenie amata pienākumi:

- Nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds) (turpmāk – struktūrfondi) un citu ES un ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu izmantošanu Latvijas dalības nodrošināšanai starptautiskajos izglītības pētījumos un pierādījumos balstītas izglītības politikas veidošanā un izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai.
- Organizēt, plānot un īstenot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa projektu „Dalība starptautiskajos izglītības pētījumos” un projektu “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem, izvērtēt un analizēt projekta „Dalība starptautiskajos izglītības pētījumos” un projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” īstenošanas gaitu, kvalitāti un atbilstību laika grafikam, sasniegtos rezultātus.
- Sagatavot un iesniegt sadarbības iestādē vienošanās par projekta „Dalība starptautiskajos izglītības pētījumos” un vienošanās par projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” īstenošanu prasībām atbilstošu informāciju, tai skaitā progresa pārskatus, maksājuma pieprasījumus un ikgadējos pārskatus par projektu, informāciju par mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu, plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku, iepirkumu plānu un grozījumus tajā, ikgadējos pēc-projekta pārskatus, citu atbilstošu informāciju par projektu pēc sadarbības iestādes pieprasījuma.

Prasības pretendentiem/-ēm:
- Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Šā panta pirmās daļas 4.punkts neattiecas uz personu, kura pretendē uz ierēdņa amatu, kas ir vakants uz noteiktu laiku.
- Otrā līmeņa augstākā izglītība (maģistra grāds).
- Pieredze darbā valsts pārvaldē, pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu un projektu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē vismaz 3 gadi.
- Pieredze personāla vadīšanā vismaz 3 gadi.
- Pieredze darbā ar starptautiskajiem jautājumiem.
- Vēlama studiju vai darba pieredze starptautiskajā vidē.
- Zināšanas par struktūrfondu ieviešanas jautājumiem, struktūrfondu projektu vai citu ārvalstu un starptautisko finanšu instrumentu administrēšanu.
- Zināšanas par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem.
- Zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē izglītības jomu.
- Izpratne par Latvijas izglītības sistēmu.
- Ļoti labas angļu valodas zināšanas.
- Komunikācijas un sadarbības prasmes.

Ministrija piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,
- mēnešalgu no 1956 euro līdz 2174 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un kritēriju vērtējumam (izglītība, profesionālā pieredze un kompetences),
- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu,
- papildatvaļinājuma dienas atbilstoši darba rezultātiem,
- iespēju strādāt daļēji attālināti.

Iesniedzamie dokumenti:
1. motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam:
1.1. iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes);
1.2. iekļaut apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām prasībām. Pamatojoties uz Valsts civildienesta likuma 7.panta 1.1 daļu uz minēto ierēdņa amatu var pretendēt persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu, jo amats ir vakants uz noteiktu laiku.
2. pretendenta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
3. pretendenta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Iesniedzamos dokumentus nosūtot sadaļā "Pieteikties" ar norādi „PIAD projektu vadītājs”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas izvērtēšana;
2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība vadošā vecākā eksperta – projektu vadītāja amata aprakstā noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām 67047815


Tev varētu interesēt arī:

Chief Commercial Officer (ССО) / Komercdirektors
SoftGamings | SIA SOCRATES
Rīga
€ 4000 – 10000
Beigu termiņš: 20.04.2023
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
EnerGrid SIA
Rīga
€ 2200 – 3000
Beigu termiņš: 20.04.2023
KONSULTANTS/-E PVN JOMĀ
KPMG Baltics SIA
Rīga
€ 1400 – 2000
Beigu termiņš: 03.04.2023