756
VECĀKAIS EKSPERTS (profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā) ierēdņa amats 281
VECĀKAIS EKSPERTS (profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā) ierēdņa amats 281
LR Izglītības un zinātnes ministrija
VECĀKAIS EKSPERTS (profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā) ierēdņa amats 281

VECĀKAIS EKSPERTS (profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā) ierēdņa amats 281LR Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ. Nr. 90000022399)
izsludina atklātu konkursu uz 

STRUKTŪRFONDU DEPARTAMENTA VECĀKĀ EKSPERTA (profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā)
valsts civildienesta ierēdņa amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku)

Amata mērķis:
Eiropas Savienības struktūrfondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds) plānošanas, ieviešanas un uzraudzības nodrošināšana profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā un plānoto ES struktūrfondu investīciju sinerģijas ar Atveseļošanās un noturības mehānisma pasākumiem mūžizglītības attīstības jomā nodrošināšana.

Amata pienākumi:
• Analizēt un koordinēt ar profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomu saistītos jautājumus, tai skaitā, digitālo prasmju apguvi pieaugušajiem.
• Sadarbībā ar vadošo iestādi un citām iestādēm, organizācijām izstrādāt priekšlikumus partnerības līgumam, Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmai un tās papildinājumam par profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomas pasākumiem.
• Uzraudzīt Eiropas Savienības struktūrfondu specifisko atbalsta mērķu un pasākumu rezultātu sasniegšanu, piedalīties sadarbības iestādes veiktajās projektu pārbaudēs un sniegt priekšlikumus.
• Sagatavot citus tiesību aktu projektus un piedalīties atzinumu sagatavošanā.
• Piedalīties iekšējās kontroles sistēmas izstrādē un pilnveidošanā savu funkciju īstenošanai.

Prasības pretendentiem/-ēm:
• Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Šā panta pirmās daļas 4.punkts neattiecas uz personu, kura pretendē uz ierēdņa amatu, kas ir vakants uz noteiktu laiku.
• Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
• Darba pieredze:
o profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā vai struktūrfondu vadības jomā ilgāka par 3 gadiem (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina);
o tiesību aktu projektu izstrādē un virzībā pieņemšanai Ministru kabinetā vai Saeimā, vai pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē (vēlams vismaz 3 gadi);
• pieredze politikas plānošanas dokumentu analīzē un izstrādē;
• pieredze sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem un citām institūcijām;
• Zināšanas:
o par profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomām Latvijā;
o par izglītības politikas plānošanas dokumentu analīzi un izstrādi;
o par normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības struktūrfondu jomā, par Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanu, īstenošanu, ietekmes izvērtēšanu, uzraudzību;
o par Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesiem un dokumentu virzību Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos;
• Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu, informācijas apkopošanas un analizēšanas prasmes, prasme pieņemt pamatotus lēmumus.
• Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu.
• Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā.
• Prezentēšanas, sadarbības un komunikācijas prasmes.

Ministrija piedāvā:
• Atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionāļu komandā;
• Profesionālās pieredzes pilnveidi dažādos kursos un semināros;
• Mēnešalgu no 1580 euro līdz 1756 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un kritēriju izvērtējumam (izglītība, profesionālā pieredze un kompetences);
• Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (stājoties amatā);
• Elastīgā un attālinātā darba iespējas;
• Darba vietu Vecrīgā, Vaļņu ielā 2.

Iesniedzamie dokumenti:
1. motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam:
1.1. iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes);
1.2. iekļaut apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām prasībām. Pamatojoties uz Valsts civildienesta likuma 7.panta 1.1 daļu uz minēto ierēdņa amatu var pretendēt persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu, jo amats ir vakants uz noteiktu laiku.
2. Curriculum Vitae;
3. Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 14 (četrpadsmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas, iesniedzamos dokumentus nosūtot sadaļā "Pieteikties" ar norādi „SFD vecākais eksperts (profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā)_281”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana prioritārajām prasībām;
2.kārtā iekļuvušajiem pretendentiem konkursa komisija lūgs trīs kalendāro dienu laikā sagatavot un iesniegt prezentāciju (ne vairāk kā 3 prezentācijas kadri (slide) PowerPoint) angļu valodā par tēmu „Pieaugušo izglītības aktualitātes Latvijā un Eiropā: esošā situācija un izaicinājumi”, kā arī pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks vērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība vecākā eksperta amata aprakstā noteiktajām prasībām un prezentācijā sniegtais izklāsts par minēto tēmu.

Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām 67047949.

Tev varētu interesēt arī:

PERSONĀLVADĪBAS NODAĻAS ASISTENTS (uz 1.5 gadu)
Premier Restaurants Latvia SIA
Rīga
€ 1400 – 1700
Beigu termiņš: 10.04.2023
Scientific Communication Specialist / Zinātniskās komunikācijas speciālists/-e
WorkingDay Latvia
Rīga
€ 1700
Beigu termiņš: 24.04.2023
Junior HR/Branding and Outreach Department
scandiweb
Rīga
€ 1400 – 1670
Beigu termiņš: 15.04.2023